1. Vispārīgie noteikumi.

1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) ir Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas nosacījumi, piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu šajā e-veikalā. Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām.

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc iepirkumu groza noformēšanas e-veikalā veic pasūtījuma apmaksu izvēlētajā veidā.

  1. Personas datu aizsardzība.

1. Jebkāda informācija, kas saistīta ar personas datiem un reģistrēta šajā e-veikalā, ir pakļauta Pārdevēja personas datu aizsardzības politikai saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības likumiem.

2. Pasūtot preces šajā e-veikalā, pircējam ir jānorāda pirkuma brīdī pieprasītie dati.

3. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu pirkuma brīdī.

4. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka viņa sniegtie personas dati tiks apstrādāti pasūtījuma izpildes nolūkos. Pircējs arī piekrīt, ka preču pasūtīšanai tiks izmantots Pircēja norādītais e-pasts vai uz e-pasta adresi tiks nosūtīta mārketinga informācija.

5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa kompetentā valsts institūcija Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai ar Pircēja atsevišķu rakstisku piekrišanu.

  1. Pircēja tiesības un pienākumi.

1. Apmaksāt preces un pieņemt tās saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Pasūtījuma veidlapā norādit pareizo informāciju.

3. Ja mainās pasūtījuma veikšanas laikā sniegtie Pircēja dati, Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

4. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma saskaņā ar Atgriešanas politikā noteiktajiem noteikumiem.

5. Veicot pasūtījumu šajā e-veikalā, Pircējs piekrīt šiem Pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas ievērot tos un Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  1. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

1. Radīt apstākļus, lai Pircējs pareizi izmantotu šo e-veikalu.

2. Ja Pircējs mēģina kaitēt e-veikala darbības stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot, apturēt vai atsaukt Pircēja piekļuvi e-veikalam.

3. Pārdevējs apņemas nenodot Pircēja personisko informāciju trešajām personām.

4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5. Pārdevējs nozīmīgu apstākļu gadījumā var apturēt vai izbeigt e-veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus, publicējot mainītos noteikumus e-veikala mājaslapā.

  1. Preču pasūtīšana.

1. Pasūtījumi tiek pieņemti tikai caur šo e-veikalu.

2. Visas preču cenas e-veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot visus Lietuvas Republikā spēkā esošos nodokļus.

3. Pircējs apņemas veikt pasūtījuma apmaksu priekšrēķinā norādītajā termiņā.

4. Ja pircējs noteiktajā termiņā apmaksu neveic, pasūtījums tiek anulēts.

  1. Preču piegāde.

1. Preces tiek piegādātas ar pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto piegādes veidu.

2. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

3. Preces tiek nosūtītas Pircējam pēc maksājuma saņemšanas.

4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek laicīgi piegādātas no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

5. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums ir saņemts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir saņemta nepieprasīta prece vai nepareizs to daudzums, t.i. prece ir nepilnīga.

6. Pircējam jānosūta e-pasts uz info@llskin.lt, lai Pārdevējam iesniegtu bojātā sūtījuma un/vai preces(-ču) fotogrāfijas.

7. Kvalitāte un garantijas.

1. Uz visām šajā e-veikalā esošajām precēm attiecas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktā garantija.

2. Visa informācija par šajā e-veikalā pārdotajām precēm ir norādīta katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

3. Gadījumā, ja Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

4. Fotogrāfijās e-veikalā redzamie preču daudzumi ne vienmēr ir saistīti ar preces cenu – preces daudzums var būt attēlots estētiskā attēla dēļ, vienmēr sekojiet līdzi preces aprakstam. Preču krāsa var nedaudz atšķirties atkarībā no Pircēja izmantotā monitora.

5. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem var sniegt atbilstošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti preces aprakstā.

  1. Nobeiguma noteikumi.

1.Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

2. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu piemērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.