1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsze zasady kupna i sprzedaży (zwane dalej „Regulaminem”) to prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu i zapłaty za towar, procedura dostawy i zwrotu towarów, odpowiedzialność stron oraz inne postanowienia związane z zakupem i sprzedażą towarów w tym sklepie internetowym. Niniejsze zasady zostały przygotowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia regulaminu w każdym czasie, z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami prawa.
 2. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
 3. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący, po utworzeniu koszyka towarów w sklepie internetowym, zapłaci za zamówienie w wybrany sposób.
2. Ochrona danych osobistych.
 1. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi i zarejestrowane w tym sklepie internetowym podlegają polityce ochrony danych osobistymi Sprzedawcy, która jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej.
 2. Zamawiając towary w tym sklepie internetowym, kupujący musi podać dane wymagane w momencie zakupu.
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych w momencie zakupu.
 4. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Kupujący zgadza się również, że podany przez Kupującego adres e-mail będzie wysyłał wiadomości informacyjne niezbędne do realizacji zamówienia towarów lub informacje marketingowe.
 5. Sprzedający zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Kupującego osobom trzecim, chyba że wymaga tego właściwy organ państwowy w przypadkach przewidzianych przez prawo Republiki Litewskiej lub za odrębną pisemną zgodą Kupującego.
3.Prawa i obowiązki kupującego.
 1. Zapłać za towar i zaakceptuj go zgodnie z tymi zasadami.
 2. Podaj poprawne dane w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku zmiany danych Kupującego podanych w momencie składania zamówienia, Kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.
 4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie Zwrotu Towaru.
 5. Składając zamówienie w tym sklepie internetowym, Kupujący wyraża zgodę na niniejsze Zasady kupna i sprzedaży i zobowiązuje się do przestrzegania ich oraz ustalonych aktów prawnych Republiki Litewskiej.
4. Prawa i obowiązki Sprzedającego.
 1. Stworzenie Kupującym warunków do prawidłowego korzystania z tego sklepu internetowego.
 2. Jeżeli Kupujący usiłuje podważyć stabilność i bezpieczeństwo pracy sklepu internetowego lub naruszy jego obowiązki, Sprzedawca ma prawo niezwłocznie i bez uprzedzenia ograniczyć, zawiesić lub anulować dostęp Kupującego do sklepu internetowego.
 3. Sprzedający zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Kupującego osobom trzecim.
 4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar na adres wskazany przez Kupującego.
 5. W przypadku zajść istotnych okoliczności Sprzedawca może czasowo lub na stałe zakończyć działalność sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
 6. Sprzedawca ma prawo jednostronnie zmienić niniejszy regulamin poprzez opublikowanie zmienionego regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego.
5. Zamówienie towaru.
 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem tego sklepu internetowego.
 2. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym podane są w euro wraz ze wszystkimi podatkami obowiązującymi w Republice Litewskiej.
 3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w terminie określonym w fakturze zaliczkowej.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w określonym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
6. Dostawa towarów.
 1. Towar dostarczany jest metodą dostawy wskazaną w momencie składania zamówienia;
 2. Kupujący zobowiązuje się wskazać dokładne miejsce dostawy towaru.
 3. Towar jest wysyłany do Kupującego po otrzymaniu płatności.
 4. We wszystkich przypadkach Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków dostawy towarów, jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub nie zostanie dostarczony na czas z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego.
 5. Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli przesyłka zostanie odebrana w uszkodzonej paczce, jeśli w przesyłce zostanie odebrany towar niezabyty lub w niewłaściwej ilości, niekompletnym zestawie towarów.
 6. Kupujący musi dostarczyć Sprzedającemu zdjęcia uszkodzonej paczki i/lub produktu(ów) pocztą elektroniczną – info@llskin.lt.
7. Jakość i gwarancje.
 1. Wszystkie towary sprzedawane w tym sklepie internetowym są objęte gwarancją ustanowioną aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
 2. Wszystkie szczegóły dotyczące towarów sprzedawanych w tym sklepie internetowym są wskazane w opisie każdego przedmiotu.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości rzeczy dla niektórych rodzajów towarów, gwarancja przewidziana w odpowiednich aktach prawnych jest ważna.
 4. Ilości towaru pokazane w sklepie na zdjęciach nie zawsze są związane z ceną przedmiotu – towar może być reprezentowany bardziej ze względu na estetyczny wizerunek, zawsze podążaj za opisem produktu. Kolor towaru może się nieznacznie różnić w zależności od monitora używanego przez Kupującego.
 5. Sprzedawca może udzielić odpowiedniej gwarancji jakości dla poszczególnych rodzajów towarów, których szczególny termin i inne warunki wskazane są w opisie towaru.
8. Postanowienia końcowe.
 1. Niniejsze Zasady Zakupu i Sprzedaży Towarów są sporządzane zgodnie z ustawami i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
 2. Przepisy te podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie spory wynikające z egzekwowania niniejszych zasad będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory są rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.