1. Bendrosios nuostatos.
 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) tai Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos šioje elektroninėje parduotuvėje su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį apmoka užsakymą pasirinktu būdu.
2. Asmens duomenų apsauga.
 1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama šioje elektroninėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.
 2. Užsisakant prekes šioje el. parduotuvėje pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.
 3. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
 4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti ar marketinginė informacija.
 5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
3. Pirkėjo teisės ir pareigos.
 1. Sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Užsakymo formoje pateikti teisingus duomenis.
 3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems užsakymo metu, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
 5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą šioje elektroninėje parduotuvėje sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir pareigos.
 1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis šia el. parduotuve.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 3. Pardavėjas įsipareigoja neperleisi Pirkėjo asmeninės informacijos  tretiesiems asmenims.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistas taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje.
5. Prekių užsakymas
 1. Užsakymai priimami tik naudojantis šia elektroninėje parduotuve.
 2. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais įskaitant visus LR galiojančius mokesčius;
 3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.
 4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per nurodytą terminą, užsakymas anuliuojamas.
6. Prekių pristatymas.
 1. Prekės pristatomos užsakymo metu nurodytu pristatymo būdu;
 2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos po apmokėjimo gavimo.
 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 6. Pirkėjas privalo el. paštu – info@llskin.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.
7. Kokybė ir garantijos.
 1. Visoms šioje el. parduotuvėje parduodamoms prekėms taikoma LR teisės aktais nustatyta garantija.
 2. Visi šioje elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 4. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau dėl estetinio vaizdo, visada vadovaukitės produkto aprašymu. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
 5. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.
8. Baigiamosios nuostatos.
 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.